Regulamin korzystania z Serwisu SportowaSilesia.pl

 

I. Uwagi ogólne

1. SportowaSilesia.pl jest witryną internetową.

2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny SportowaSilesia.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Witryna internetowa SportowaSilesia.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat wydarzeń sportowych. Informacje i materiały w niej zawarte mogą pochodzić od osób trzecich i prowadzący stronę nie ingeruje wówczas w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. SportowaSilesia.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości SportowaSilesia.pl.

 

II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie SportowaSilesia.pl na własne ryzyko.

2. Korzystanie z witryny SportowaSilesia.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.

3. Kopiowanie treści informacji oraz zdjęć bez pisemnej zgody Właściciela jest zabronione.

 

III. Odpowiedzialność wydawcy

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie SportowaSilesia.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo interesy wydawcy lub dobra osobiste osób trzecich Wydawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. Wydawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje zawarte w portalu SportowaSilesia.pl pozyskiwane są przez współpracowników lub od osób trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.

4. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

 

IV. Partnerzy portalu SportowaSilesia.pl

1. Wydawca może publikować banery. loga i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo portalu sportowasielsia.pl.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystający z baneru, loga lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów współpracujących. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów współpracujących portalu SportowaSilesia.pl, należy odwiedzić stronę partnera współpracującego oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

4. Wydawca nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów współpracujących.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

 

V. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawartych w witrynie SportowaSilesia.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Wykorzystanie zawartości witryny SportowaSilesia.pl do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony i w ramach przeznaczenia określonego przez Właściciela. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować z Właścicielem.

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie SportowaSilesia.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronie SportowaSilesia.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Publikacja linku do SportowaSilesia.pl w innych serwisach powinna mieć formę: SportowaSilesia.pl

 

VI. Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Wydawcy pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Wydawcy jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych i ich wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na pisemnym oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w witrynie SportowaSilesia.pl, zawartym w liście e-mail. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

2. Wydawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie SportowaSilesia.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami